Site logosu

Ayvalık Hakkında

Ayvalık, Balıkesir İli’ne bağlı bir ilçedir. Ege Denizi kıyısında yer alan bu şirin beldede yemyeşil ormanlar, taş evler ve mavi bayraklı plajlar bulunur. Ayvalık, sadece Türkiye’den değil yurt dışından da binlerce misafiri ağırlayan turistik bir beldedir. Midilli Adası’nın tam karşısında konumlanmıştır. Balıkesir’e ortalama 1 saat 50 dakika, İstanbul’a ise 5,5 saat uzaklıktadır. Ayvalık, geçmişin izlerini hala yaşatan, bozulmamış bir yapıya sahiptir. TÜİK’in 2016 verilerine göre Ayvalık’ta 68,457 kişi yaşamaktadır. Yaz aylarında beldede talep artışı olduğundan nüfusu küçük şehirlerin nüfusunu geçmektedir.

Tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Ayvalık, Antik Çağ’da Kidonia adıyla anılmaktaydı. Bölgeye ilk yerleşenlerin Midilli’nin Kydona köyü ile Girit’in Kydonies bölgesinden geldiği tahmin edilmektedir. Antik Çağ’da Ayvalık’ta yer alan adalar Hekatonisa Adaları olarak bilinmekteydi. Bu adaların en büyüğü Nesostur. Nasos Antik Kenti’nden adını alan ada yıllar içerisinde Nesos’a dönüşmüş, sonra sırasıyla Moshonisi, Cunda ve Alibey olmuştur. Geniş çaplı bir arkeolojik kazı çalışması yapılmasa da Kydonia olarak düşünülen alanda Antik Çağ’a ait birçok çanak ve çömlek parçasına rastlanmıştır. Bu doğrultuda bölgede Helenistik ve Roma Çağlarında yerleşiminin olduğu tespit edilmiştir. En parlak dönemini Roma Çağı’nda yaşayan Kydonia, Bizans dönemine doğru eski ihtişamından uzaklaşmaya başlamıştır. Bizans döneminde yerleşim İlkkurşun Tepesi’ne doğru yönelmiştir.

Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine giren Ayvalık, 1430’lu yıllarda kurulmuş ve Alibey Adası’na deniz üssü kurulmuştur. 1789’dan itibaren gayrimüslimlerin yaşadığı özerk bir bölge olan Ayvalık, 1821 Yunan Ayaklanması sonrası boşaltılmış ve sonrasında Karesi Sancağı’na bağlı bir ilçe olmuştur. I. Dünya Savaşı sonrası İzmir’in işgal edilmesiyle birlikte Yunan hakimiyetine giren Ayvalık, işgal 15 Eylül 1922’ye kadar sürmüştür. Lozan Antlaşması’nın imzalanması sonrası nüfus mübadelesi ile Makedonya, Girit ve Midilli Türkleri Ayvalık’a yerleştirilmiş, 19 Mayıs 1928’de Ayvalık ilçe ilan edilmiştir. Ayvalık ilçesine bağlı 22 ada bulunmaktadır. Bu adalardan en büyüğü Cunda Adası (Alibey Adası) olarak da bilinir ve Ege Denizi’nde bulunan Gökçeada, Bozcaada ve Uzunada’dan sonra gelir .

Ayvalık’a Nasıl Giderim ?

Ayvalık’ta Ne Yapabilirim ?

https://www.bing.com/search?showonlyads=1&codex_conid=51D%7CBingProd%7C30FA8402843C7FFD5FBF2FD41895184E0EFAA4E79F3EEBB73E2188DA61629A12&codex_summ=%5B%7B%22author%22%3A%22user%22%2C%22text%22%3A%22ayval%C4%B1k+hakk%C4%B1nda+bilgi%22%7D%2C%7B%22author%22%3A%22bot%22%2C%22text%22%3A%22**Ayval%C4%B1k**%2C+Bal%C4%B1kesir+%C4%B0li%27ne+ba%C4%9Fl%C4%B1+bir+il%C3%A7edir.+Ege+Denizi+k%C4%B1y%C4%B1s%C4%B1nda+yer+alan+bu+%C5%9Firin+beldede+yemye%C5%9Fil+ormanlar%2C+ta%C5%9F+evler+ve+mavi+bayrakl%C4%B1+plajlar+bulunur.+Ayval%C4%B1k%2C+sadece+T%C3%BCrkiye%27den+de%C4%9Fil+yurt+d%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan+da+binlerce+misafiri+a%C4%9F%C4%B1rlayan+turistik+bir+beldedir.+Midilli+Adas%C4%B1%27n%C4%B1n+tam+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+konumlanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.+Bal%C4%B1kesir%27e+ortalama+1+saat+50+dakika%2C+%C4%B0stanbul%27a+ise+5%2C5+saat+uzakl%C4%B1ktad%C4%B1r.+Ayval%C4%B1k%2C+ge%C3%A7mi%C5%9Fin+izlerini+hala+ya%C5%9Fatan%2C+bozulmam%C4%B1%C5%9F+bir+yap%C4%B1ya+sahiptir.+T%C3%9C%C4%B0K%27in+2016+verilerine+g%C3%B6re+Ayval%C4%B1k%27ta+68%2C457+ki%C5%9Fi+ya%C5%9Famaktad%C4%B1r.+Yaz+aylar%C4%B1nda+beldede+talep+art%C4%B1%C5%9F%C4%B1+oldu%C4%9Fundan+n%C3%BCfusu+k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk+%C5%9Fehirlerin+n%C3%BCfusunu+ge%C3%A7mektedir.%5Cn%5CnTarih+boyunca+farkl%C4%B1+uygarl%C4%B1klara+ev+sahipli%C4%9Fi+yapan+Ayval%C4%B1k%2C+Antik+%C3%87a%C4%9F%27da+**Kidonia**+ad%C4%B1yla+an%C4%B1lmaktayd%C4%B1.+B%C3%B6lgeye+ilk+yerle%C5%9Fenlerin+Midilli%27nin+Kydona+k%C3%B6y%C3%BC+ile+Girit%27in+Kydonies+b%C3%B6lgesinden+geldi%C4%9Fi+tahmin+edilmektedir.+Antik+%C3%87a%C4%9F%27da+Ayval%C4%B1k%27ta+yer+alan+adalar+**Hekatonisa+Adalar%C4%B1**+olarak+bilinmekteydi.+Bu+adalar%C4%B1n+en+b%C3%BCy%C3%BC%C4%9F%C3%BC+**Nesos**tur.+Nasos+Antik+Kenti%27nden+ad%C4%B1n%C4%B1+alan+ada+y%22%7D%5D&IG=05F3C105552342ED8FD438D0173951F0&IID=SERP.5041&cw=288&ch=636&form=codexx&dissrchswrite=1&kseed=7000&SFX=&q=ayval%C4%B1k+hakk%C4%B1nda+bilgi&iframeid=6f6b6390-0846-b766-24d4-16ec57622bcb&cdxpc=Underside&cdxafr=1&brid=6aff9a73-8957-4658-5a2d-f6679390d201&codex_src=sq

Yorumlar

  • Henüz yorum yok.
  • Yorum ekle